KSIĘGI HANDLOWE

 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów,,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności

 

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie i bieżace prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędami (ZUS, GUS, PIP)
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.